Huishoudelijk reglement

1.  Het bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, dat momenteel uit 4 personen bestaat. 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden waar de overige taken zoals het algemeen adjunct, het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechterscoördinatie, en de technische zaken worden verdeeld. Het bestuur vergadert eens in de 6 weken, of zo vaak als door de voorzitter noodzakelijk wordt geacht. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

De voorzitter.

De voorzitter is het aanspreekpunt en contactpersoon van de vereniging naar buiten. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur bijeen, leidt de vergaderingen en verdeelt de taken. De voorzitter draagt tevens zorg voor het contact met de hoofdsponsor. 

De secretaris

De secretaris verzorgt de correspondentie voor de vereniging, schrijft, in overleg met de voorzitter, de vergaderingen uit, verstuurt uiterlijk 7 dagen voor de vergadering een agenda aan de bestuursleden en notuleert tijdens de vergaderingen. Hij/zij zorgt dat ieder bestuurslid een verslag van de vergaderingen krijgt. Tevens beheert de secretaris het archief van de vereniging en zorgt hij/zij dat stukken die van belang zijn voor het archief, daarin worden bewaard.

De penningmeester

De penningmeester zorgt voor de inning van de contributies, voor het betalen van rekeningen, van benzinegelden en andere, voor de vereniging van belang zijnde financiële handelingen.

Op elke bestuursvergadering doet de penningmeester verslag van de financiële stand van zaken van de vereniging. Op de jaarvergadering overlegt de penningmeester een financieel verslag van het afgelopen kalenderjaar en een begroting voor het lopende kalenderjaar.

Verder zorgt de penningmeester voor inzage van de financiën aan de door de in de voorgaande jaarvergadering aangewezen kascommissie. Op de jaarvergadering dient door de leden decharge aan de penningmeester te worden verleend.

De algemeen adjunct

De algemeen adjunct is belast met de vervanging van de drie door de leden gekozen functionarissen in het bestuur. 

Zittingsperiode

De zittingsperiode is 2 jaar.

In het even kalender jaar treden af: de secretaris en 2 leden die niet tot het dagelijks bestuur behoren.

In het oneven kalenderjaar treden af: de voorzitter, de penningmeester en 2 leden die niet tot het dagelijks bestuur behoren.

Ieder bestuurslid is in principe herkiesbaar.

Ledenvergadering

Ieder jaar zal in september een ledenvergadering worden uitgeschreven, waarop een jaaroverzicht, een financieel jaaroverzicht en een begroting op de agenda zullen staan. Ook zullen op deze vergadering bestuursverkiezingen zijn (zie punt 6). Indien meerdere leden daarom verzoeken, of indien het bestuur dit noodzakelijk acht, zal een extra ledenvergadering worden uitgeschreven. Minimaal 14 dagen voor aanvang van de vergadering zal het bestuur zorg dragen voor aankondiging met agenda van genoemde vergadering(en).

Kascommissie

In de ledenvergadering in maart zal de kascommissie, bestaande uit 2 personen, verslag doen van zijn/haar bevindingen omtrent de financiën. Ieder jaar treedt het langst zittende kascommissielid af en zal een lid worden benoemd. Ook zal er een reserve kascommissielid worden benoemd.

2. Contributie

Eenmaal per jaar krijgt ieder lid van de vereniging een rekening. Deze dient binnen 30 dagen te worden betaald. De 2e, 3e en daaropvolgende  personen jonger dan 18 jaar uit een gezin krijgen 25% korting. 

Mocht een lid een betalingsregeling willen treffen, dan dient dit lid een verzoek hiertoe in, voorafgaand aan de betaling, bij de penningmeester. De penningmeester overlegt met het bestuur over dit verzoek. Een antwoord zal na de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden gegeven.

Indien een lid besluit om zijn/haar lidmaatschap van de vereniging te beëindigen, dan dient hij/zij dit vóór de maand mei te melden. Komt dit verzoek na mei, dan is het lid  nog contributie gedurende het komende jaar verschuldigd. Teruggave van contributie is alleen mogelijk op medische gronden, voor de nog lopende periode. Wel dient een verklaring van een medisch specialist overlegd te worden.

3. Schade

Mocht er voor, na of tijdens een training of wedstrijd schade of letsel ontstaan aan iets of iemand, dan is het bestuur hiervoor niet verantwoordelijk. 

Wel zal het bestuur aan beide partijen meedelen dat, indien door een der beide partijen gewenst, het incident besproken zal worden tijdens een extra vergadering om het leed en de schade van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken en te komen tot een mogelijke oplossing.

Een en ander zal binnen een week na de bestuursvergadering aan alle betrokkenen worden meegedeeld.

4. Sponsor

Met de sponsor is een contract opgesteld, wat zowel door de vereniging als door de sponsor dient te worden nagevolgd.

Voor nadere gegevens dient het hiervoor speciaal opgestelde sponsorcontract te worden ingezien.

5.  De leden

Leden van SIETSEMA Highlanders zijn diegenen die hun contributie tijdig hebben betaald.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan een lid, na herhaalde niet nagekomen verzoeken tot betalen, als lid worden uitgeschreven.

Voor leden geldt een trainingsplicht. Het niet op de training kunnen verschijnen dient te worden gemeld bij de trainer.

Zonder medische of persoonlijke reden wordt elk spelend lid geacht aan iedere wedstrijd waarvoor men staat opgesteld mee te doen.

Verder is het mogelijk om niet-spelend lid van de vereniging te worden. Hiervoor heeft het lid stemrecht op de ledenvergadering. 

Gedrag

Ieder lid van Highlanders dient zorg te dragen voor het sportief verloop van de wedstrijden en trainingen en alles na te laten wat de goede naam van de vereniging kan schaden. Wangedrag wordt door de trainer gemeld bij het bestuur. Er volgt een schriftelijke waarschuwing. Bij herhaald wangedrag kan het bestuur overgaan tot schorsing en/of royement van het betreffende lid. 

Tenues

Er wordt gespeeld in blauwe tenues, het reservetenue is geel. Het tenue wordt voor 15 euro per seizoen per spelend lid gehuurd van de vereniging.

Wedstrijden

Nieuwe leden kunnen kiezen of ze recreant of wedstrijdspeler willen zijn middels het opgave-formulier. Voor teams die vol zijn met spelers, geldt in sommige gevallen een wachtlijst om te kunnen spelen. Tot de periode van wedstrijden spelen, gelden deze wedstrijdspelers als recreanten, zo zullen ze ook gerekend worden voor de contributie. Nieuwe jeugdleden (beginnende basketballers) moeten eerst tenminste drie maanden meetrainen, alvorens zij aan wedstrijden kunnen deelnemen. De betreffende trainer mag in overleg met de Technische Commissie en de ouders hierop een uitzondering maken indien dit gewenst is.

De leden zorgen ervoor uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de thuiswedstrijden bij de sporthal aanwezig te zijn. Voor de uitwedstrijden dient men op de afgesproken tijd op de plaats van vertrek aanwezig te zijn.

Voor de reiskosten wordt een vergoeding gevraagd. Bankspelers die met een hoger team mee gaan hoeven geen reiskosten te betalen.

5. Tafel- en scheidsrechtersdienst

Ieder spelend lid vanaf de leeftijd van 16 jaar dient op regelmatige basis bij een wedstrijd te tafelen of te fluiten. Diegenen die staan ingeroosterd voor tafel-, dan wel scheidsrechtersdienst, dienen bij afwezigheid zelf voor vervanging te zorgen. Het niet opkomen voor scheidsrechter- of tafeldiensten leidt tot een boete voor de aangeschreven persoon.

De hoogte van de boete bedraagt 5,- euro bij een eerste overtreding, oplopend naar respectievelijk 10,- en 20,- euro bij een tweede en derde overtreding. Bij herhaaldelijke afwezigheid kan het bestuur besluiten het lid te schorsen voor een wedstrijd.

6.  De trainer

Elk team van de vereniging heeft een trainer. Bij de wedstrijden fungeert deze als coach. De trainer en de coach kunnen in bijzondere gevallen ook aparte personen zijn. Het verdient echter de voorkeur dat deze taken door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Indien een trainer geen training kan geven, dient deze zelf vervanging te regelen bij een andere binnen de vereniging actief zijnde trainer. Alleen met toestemming van het bestuur mag de vervanger een persoon zijn die niet als trainer binnen de vereniging actief is. 

De trainer dient zorg te dragen voor het correct verlopen van de trainingen en de wedstrijden. Bij de wedstrijden is de trainer verantwoordelijk voor het goed invullen van het scoresheet. Eveneens is de trainer verantwoordelijk voor de inspeelballen, die de vereniging per team beschikbaar heeft gesteld. De leden van de technische commissie zijn de eerste aanspreekpunten voor de trainers. Bij het niet aanwezig zijn op een training, dan wel wedstrijd, dienen ze contact op te nemen met de trainerscoördinator. 

7.  Sportlink

De Nederlandse Basketball Bond maakt sinds seizoen 2017-2018 gebruik van Sportlink als competitie-, leden- en administratiesysteem. Sindsdien wordt ook gewerkt met het mobiele Digitale Wedstrijd Formulier via de app Basketball.nl.

9.  Cursussen

Spelende leden van 16 jaar of ouder dienen verplicht een F-scheidsrechterscursus te volgen. De vereniging betaalt de kosten hiervan. F-scheidsrechters die een E-cursus volgen, hoeven dit niet zelf te betalen, mits ze hierna minimaal één seizoen voor de club aangeschreven wedstrijden fluiten.

Hetzelfde geldt voor E-scheidsrechters die een D-cursus willen volgen. Echter de C-cursus en hoger zijn voor rekening van het betreffende lid.

Leden die een trainerscursus willen volgen, hoeven hiervan niets zelf te betalen, mits ze minimaal twee seizoenen daarna bij de vereniging een team trainen en coachen. Indien deze termijn niet vol gemaakt wordt, beslist het bestuur welk bedrag het betreffende lid dient te betalen aan de vereniging.

9.  Boetes

Alle boetes, waar leden zelf verantwoordelijk voor zijn, worden doorberekend in de contributie. 

Hieronder vallen:

Het niet kunnen tonen van legitimatie/identiteitsbewijs.

Het dragen van een incorrect tenue.

Het niet opkomen bij wedstrijden.

Het niet opkomen bij tafelen of fluiten.

10. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.